logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

regulations1
  regulations

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 349/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ.2548

  regulations1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
  1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

     
"; } ?> สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9