logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

ความเป็นมา
 

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ

วิสัยทัศน์
  ลดผลกระทบของสินค้าการเกษตรจากการเปิดเสรีทางการค้า
พันธกิจ
  สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ในการปรับโครงสร้างการผลิต ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพ
ไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
วัตถุประสงค์
 
page7

เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มมากขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply chain)

page7 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ามีความพึงพอใจจากการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ
การสนับสนุน
  page7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
  page7
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
  page7
ให้ความรู้   จัดฝึกอบรมและดูงาน
  page7 ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
  page7 ปรับเปลี่ยนอาชีพ
เป้าหมายดำเนินงาน
  page7 ช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการและสถาบันเกษตรกรไปดำเนินการ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันของสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ
  page7 ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (Stakeholders) ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย
page7 การบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (Stakeholders)
page7 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร
องค์กรรับผิดชอบ
  page7 คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควา่มสามารถการแข่งขันของประเทศ
  page7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
  page7 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควา่มสามารถการแข่งขัน ของประเทศ
  "OAE"
      O = Openness :การเปิดกว้างทางความคิด
    A = Awakening การตื่นตัว ตื่นรู้
    E = Effectiveness การทำงานที่มีประสิทธิผล
   
   
   
"; } ?> สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9