logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

 

 

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) ครั้งที่ 1/2564
เปิดรับสมัครบุคคลสนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการ และแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี สนใจสมัครติดต่อได้ที่ 02-561-4727
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์การผลิตการตลาดสอนค้าเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอระกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) เป็นประธาน มีวาระพิจารณาเรื่องแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9