logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยง โครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเสนอขอใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ”
  “การจัดทำแผนดำเนินงาน และการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายโครงการ”
  “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ”
 
   
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9