logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

PowerPoint หลักเกณฑ์และขันตอนการสนอขอรับเงินการสนับสนุนจากกองทุนฯ
   
  โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
   
เอกสารการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " กองทุน FTA: พัฒนาเกษตรกรไทยพร้อมรับการเปิดเสรีทางการค้า" 13 ก.พ. 2557
  “กองทุน FTA : พัฒนาเกษตรกรไทยพร้อมรับการเปิดเสรีทางการค้า” โดย นายเอกราช ตรีลพ
  “การค้าสินค้าเกษตรกับการเปิดเสรีทางการค้า” โดย นายชุตินันท์ สิริยานนท์
   
เอกสารการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"กองทุน FTA : ลดจุดด้อย เสริมจุดเด่น ให้เกษตรกรไทยพร้อมสู่ AEC"วันที่ 13 มิถุนายน 2556
  “ลดจุดด้อย เสริมจุดเด่น ให้เกษตรกรไทยพร้อมสู่ AEC” โดย ดร.ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
  “ลดจุดด้อย เสริมจุดเด่น ให้เกษตรกรไทยพร้อมสู่ AEC” โดย นายอรรถวุฒิ  วงศ์เวสารัช
  “กองทุน FTA กับการสร้างเสริมกิจการโคเนื้อไทย”โดย ผศ.ดร.เลอชาติ  บุญเอก 
  “กองทุน FTA : ทางออกสินค้าเกษตรไทย ภายใต้เขตการค้าเสรี” โดย ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
   
เอกสารการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " กองทุน FTA: ทางออกสินค้าเกษตรไทยภายใต้เขตการค้าเสรี" วันที่ 14 มีนาคม 2556
    " สินค้าเกษตร:ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดโลคเสรีการค้า" โดย นายอนันต์ ดาโลดม
    " สินค้าเกษตร:ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดโลคเสรีการค้า" โดย ดร.ภาสกร ธรรมโชติ
    "โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA"
    "กองทุน FTA : ทางออกสินค้าไทยภายใต้เขตการค้าเสรี" โดยผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
 
เอกสารสัมมนาโครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
    โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร วันที่ 24 มกราคม 2556
 
เอกสารการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " กองทุน FTA: เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC" วันที่ 5 เมษายน 2555
   
    " จาก AFTA สู่ AEC" โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สศก.
    "AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย" โดย นางพจนา กิจกาญจน์
    "FTA สสินค้าปศุสัตว์ : วิกฤต โอกาส และการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดย รศ.อุทัย คันโธ
    "กองทุน FTA กับการเสริมสร้างเกษตรกรไทรับมือ AEC" โดยผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
 
  เอกสารการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " กองทุน FTA: ทางรอด ทางเลือก สินค้าปาล์มน้ำมัน" วันที่ 28 เมษายน 2554
    แนวโน้ม ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มน้ำมัน
   

แนวทางการช่วยเหลือของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

   

โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า FTA

  เอกสารการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " กองทุน FTA: เพื่มศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล" วันที่ 8 กันยายน 2554
    สถานการณ์ แนวโน้ม ทิศทาง สินค้าข้าว
    กองทุน FTA กับการพัฒนาศักยภาพข้าว
    ข้าวไทย วิกฤต โอกาสและการเพิ่มศักยภาพข้าว
เอกสารการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " กองทุน FTA: เตรียมพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC" วันที่ 26 มกราคม 2555
  นโยบายการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเพื่อก้าวไปสู้ AEC
  AEC เรื่องใกล้ตัวเกษตรกร
  กองทุน FTA กับการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู้ AEC
  AEC : วิกฤต โอการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย นายสุพจน์ แก้วมงคล
  AEC : วิกฤต โอการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
  AEC : วิกฤต โอการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย รศ.ดร.กมล เสิศรัตน์
  AEC : วิกฤต โอการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย รศ.อุทัย คันโธ
 
   

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9