logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

ด้านปศุสัตว์
  1 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสน เพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ
  1 โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
  1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ
  1 โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  1 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง
  1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
  1 โครงการนำร่องการเลี้นงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ(วัวหลุม)
  1 โครงการเพิ่มสักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
  1 โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA
  1 โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
  1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด
  1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด
  1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง
  1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
ด้านพืช
  1 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา
  1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน
  1 โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนส่วนเก่า
  1 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
  1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA)
  1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล
  1 โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC
  1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผักวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
  1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า(FTA)
  1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA
  1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
     
"; } ?> สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9