logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
    ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 กรกฏาคม 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
    ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
  ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560
     
การประชุมคณะอนุกรรมการติตตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ
    ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560
     
การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

 

 

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560
   
 
   

 

 

 

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9