logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
    ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558
 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
    ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558
  ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 8 กันยายน 2558
    ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 17 กันยายน 2558
     
 
   
   
 

 

   
 
   

 

 

 

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9