logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

 

 

  เอกสารประกอบการอบรม
การเขียนโครงการขอรับเงินสนันสนุนจากกองทุนฯ โดยนายเอกราช ตรีลพ
การจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยนายเมธี จันต๊ะ
การบริหารความเสี่ยงครงการ โดยนางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
   
   
     
   
   
   
   
   
   

 

     

 

 

 

 

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9