logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

mapweb

 

เกี่ยวกับกองทุน

 

    คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
      1 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
      1 อนุกรรมการกลั่นกรองฯ  
      1 อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ  
    โครงสร้างการบริหาร  
    แผนแม่บทกองทุนฯ พ.ศ. 2553-2556  
      1 ฉบับย่อ  
      1 แผนแม่บทกองทุนฯ พ.ศ. 2553-2556  
  ระเบียบกองทุน  
      ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
      ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
      คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
  การเสนอขอรับการสนับสนุน  
      ขั้นตอนการเสนอโครงการ  
      แบบฟอร์มการเสนอโครงการ  
      คู่มือ  
  ผลดำเนินการ  
      ปี 2551  
      ปี 2552  
      ปี 2553  
  สำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
      แบบบันทึกคำรับรอง  
      แบบฟอร์มการรายงาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  www.thaifta.com  
  สินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก FTA  
  สินค้าที่ได้รับความช่วยเหลือ  
   

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9