logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

 

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ต
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 ณ บ้านแม่ รีสอร์ท จังหวัดลำปาง
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รับรางวัลประเภทประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่น ปี 2559 จากกรมบัญชีกลาง
การสัมมนาเรื่อง “กองทุน FTA : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ นำพาเกษตรไทยก้าวทันการค้าเสรี”
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559  เวลา  08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
การสัมมนาเรื่อง “กองทุน FTA : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ นำพาเกษตรไทยก้าวทันการค้าเสรี”
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559  เวลา  08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รวมมือกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 และกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ณ อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

การสัมมนาเรื่อง “กองทุน FTA: ปรับวิถีเกษตรไทย ก้าวทันตลาดการค้าเสรี”
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558    เวลา  08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
การสัมมนาเรื่อง “กองทุน FTA: เสริมสร้างเกษตรไทย ก้าวทันโลกเสรีการค้า”
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จังหวัดตรัง

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รับรางวัลประเภทผลการพัฒนาดีเด่น
ปี 2556 จากกรมบัญชีกลาง

หนังสือ 1 ทศวรรษกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

   

 

     

 

 

 

 

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9