logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

รุ่นที่ 1 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี ภาพการอบรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี์ ภาพการอบรม
รุ่นที่ 3 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี์ ภาพการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี ภาพการอบรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี์ ภาพการอบรม
รุ่นที่ 3 วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี ภาพการอบรม
รุ่นที่ 4 วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี ภาพการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ต
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 ณ บ้านแม่ รีสอร์ท จังหวัดลำปาง

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รับรางวัลประเภทประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่น ปี 2559 จากกรมบัญชีกลาง
การสัมมนาเรื่อง “กองทุน FTA : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ นำพาเกษตรไทยก้าวทันการค้าเสรี”
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559  เวลา  08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
การสัมมนาเรื่อง “กองทุน FTA : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ นำพาเกษตรไทยก้าวทันการค้าเสรี”
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559  เวลา  08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

 

   
   
 

 

   
   

 

     

 

 

 

 

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9