logo
on3 mainmenu web ask address_on

 


www2.oae.go.th/FTA

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) เป็นประธาน มีวาระพิจารณาเรื่องแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัครบุคคลสนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี สนใจสมัครติดต่อได้ที่ 02-561-4727

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

รุ่นที่ 5 วันที่ 27–30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพการอบรม
รุ่นที่ 6 วันที่ 2–5 เมษายน 2561 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพการอบรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงินฯ การบริหารงานบุคคลฯ ว่าด้วยค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการพนักงานของกองทุนฯ แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 มกราคม 2561 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ โดยมีอนุกรรมมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลพืช ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร ทำหน้าที่เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของกองทุนฯ
วันที่ 23 มกราคม 2561 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบกองทุนฯ โดยมีอนุกรรมมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ นายกุศล แย้มสอาด ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร ทำหน้าที่เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขระเบียบของกองทุนฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ
 

 

   
 
   
   
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

"; } ?>

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9