ปิด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


       
       
       
       
       
       
       
       
       

   


   

   
 
     
       
     

 
 
 
       
     
  •  งานนโยบาย รมว.กษ.
  • รายงานการติดตาม
  • รายงานการประเมินผล
  • รายงานการประชุมประจำเดือน
  • การจัดการความรู้
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานการประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1109/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559   pdf
  - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 229/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  pdf
    คำสั่งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ. ที่ 1/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559   pdf
  - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 793/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  pdf
         
         
         
         
       
 ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกษ.ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฉบับที่ 11
- แบบรายงาน 1
 การติดตามผลการน้อมนำหลักปรัชญาฯของส่วนราชการ
 ปีที่ 4 แผน 11
60 KB MSword
- แบบรายงาน 2
 ข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ปีที่ 4 แผน 11
232 KB MSword
 รายงานการติดตามโครงการสำคัญประจำปี
2557 5.31 MB WinRAR
2556 2.04 MB WinRAR
2555 1.21 MB WinRAR
2554 4.41 MB WinRAR
2553 1.12 MB WinRAR
2552 4.38 MB WinRAR
2551 8.72 MB WinRAR
 รายงานประจำปี
 
2558
47.37 MB
WinRAR
2557
34.26 MB
WinRAR
2556
15.26 MB
WinRAR
2555
2.95 MB
WinRAR
2554
2.96 MB
WinRAR
2553
6.42 MB
WinRAR
 แผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
298 KB
pdf
แผนพัฒนาเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)
2.28 MB
pdf
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555)
1.19 MB
pdf
         
         
         
       
 รายงานการประเมินผล
: โครงการจัดระบบปลูกข้าว 10.33 MB WinRAR
: โครงการตลาดเกษตรกร 6.82 MB WinRAR
: การประเมินผลยุทธศาสตร์ปลานิล 3.18 MB WinRAR
: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 5.25 MB WinRAR
: โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1.64 MB WinRAR
: โครงการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5.54 MB WinRAR
: โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร
2.16 MB WinRAR
: การประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 -- 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.46 MB WinRAR
: โครงการพัฒนาการระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี2554 9.64 MB WinRAR
: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี2551-2555 2.29 MB WinRAR
: โครงการประเมินผล
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี2551
422.77 MB WinRAR
: การประเมินผล
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีเพาะปลูก 2553/54 รอบที่ 1 
2.82 MB WinRAR
         
         
         
         
         
         
       
 รายงานการประชุมประจำเดือน
  ครั้งที่ 1/2557 147 KB pdf
  ครั้งที่ 2/2557 195 KB pdf
  ครั้งที่ 3/2557 194 KB pdf
  ครั้งที่ 4/2557 120 KB pdf
  ครั้งที่ 5/2557 156 KB pdf
  ครั้งที่ 6/2557 176 KB pdf
  ครั้งที่ 7/2557 181 KB pdf
  ครั้งที่ 1/2558 173 KB pdf
  ครั้งที่ 2/2558 251 KB pdf
  ครั้งที่ 3/2558 191 KB pdf
  ครั้งที่ 4/2558 207 KB pdf
  ครั้งที่ 5/2558 217 KB pdf
  ครั้งที่ 6/2558 217 KB pdf
  ครั้งที่ 7/2558 189 KB pdf
  ครั้งที่ 8/2558 185 KB pdf
  ครั้งที่ 9/2558 165 KB pdf
  ครั้งที่ 1/2559 175 KB pdf
  ครั้งที่ 2/2559 183 KB pdf
  ครั้งที่ 3/2559 226 KB pdf
  ครั้งที่ 4/2559 188 KB pdf
         
       
 การจัดการความรู้ (KM)
  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.06 MB pdf
  99 พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
2.53 MB pdf
  คู่มือมาตรฐานตัวชี้วัด
การประเมินผลโครงการ
2.33 MB pdf
  คู่มือการประเมินผล
2.39 MB WinRAR
 

คู่มือการจัดทำเอกสารวิจัย
และเอกสารประเมินผล
สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

1.41 MB pdf
  RBM Workshop Project
by Anuwat pueon ,Ph.D.
7.39 MB WinRAR
         
: แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของศูนย์ประเมินผล
889 KB pdf
: Advance Oral Communication Course
    by
Anuwat pueon ,Ph.D.
1.41 MB pdf
: International Scientific Conference 
on Economic and Social Development
1.53 MB pdf
:  การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ 615 KB pdf
:  บทเรียนองค์ความรู้ โดย ดร. อนุวัฒน์ ผิวอ่อน 269 KB pdf
:  บทเรียนองค์ความรู้ โดย คุณนิวัตร เฉลิมชุติเดช 194 KB pdf
         
         
         
         
         
         
       Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player