ปิด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


123
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   


   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
     
  • งานนโยบาย รมว.กษ.
  • รายงานการติดตาม
  • รายงานการประเมินผล
  • การจัดการความรู้
  • คู่มือการดำเนินโครงการ
 รายงานสรุปการประชุม ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    - รายงานสรุปการประชุม 11.4 Mb pdf
 นโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ.
    - คู่มืออธิบายนโยบายยกกระดาษ A4 2.3 Mb pdf
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานการประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1109/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559   pdf
  - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 229/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  pdf
    คำสั่งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ. ที่ 1/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559   pdf
      - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559   pdf
  - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 793/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ.
  pdf
     - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560   pdf
     - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560   pdf
     - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560   pdf
         
       
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประจำเดือนมิถุนายน 2561 622 KB pdf
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 1.41 MB pdf
- ประจำเดือนเมษายน 2561 971 KB pdf
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
- ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2.82 MB pdf
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 4.85 MB pdf
 ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกษ.ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฉบับที่ 11
- แบบรายงาน 1
 การติดตามผลการน้อมนำหลักปรัชญาฯของส่วนราชการ
 ปีที่ 4 แผน 11
60 KB MSword
- แบบรายงาน 2
 ข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ปีที่ 4 แผน 11
232 KB MSword
 รายงานการติดตามโครงการสำคัญประจำปี
2557 5.31 MB WinRAR
2556 2.04 MB WinRAR
2555 1.21 MB WinRAR
2554 4.41 MB WinRAR
2553 1.12 MB WinRAR
2552 4.38 MB WinRAR
2551 8.72 MB WinRAR
 รายงานประจำปี
 
2560
15.23 MB
WinRAR
 
2559
49.20 MB
WinRAR
 
2558
47.37 MB
WinRAR
2557
34.26 MB
WinRAR
2556
15.26 MB
WinRAR
2555
2.95 MB
WinRAR
2554
2.96 MB
WinRAR
2553
6.42 MB
WinRAR
 แผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
298 KB
pdf
แผนพัฒนาเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)
2.28 MB
pdf
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555)
1.19 MB
pdf
         
         
         
       
 รายงานการประเมินผล
: รายงานการประเมินผล 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561)
888 KB pdf
: รายงานการประเมินผล 
โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปีงบประมาณ 2560
4.25 MB pdf
: รายงานการประเมินผล
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2.74 MB pdf
: โครงการส่งเสริม
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
3.97 MB pdf
: โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
6.06 MB pdf
: โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 0.23 MB pdf
: โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 2.48 MB pdf
: โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 2559/2560
0.5 MB pdf
: โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 2.53 MB pdf
: โครงการจัดระบบปลูกข้าว 10.33 MB WinRAR
: โครงการตลาดเกษตรกร 6.82 MB WinRAR
: การประเมินผลยุทธศาสตร์ปลานิล 3.18 MB WinRAR
: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 5.25 MB WinRAR
: โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1.64 MB WinRAR
: โครงการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5.54 MB WinRAR
: โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร
2.16 MB WinRAR
: การประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 -- 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.46 MB WinRAR
: โครงการพัฒนาการระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี2554 9.64 MB WinRAR
: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี2551-2555 2.29 MB WinRAR
: โครงการประเมินผล
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี2551
422.77 MB WinRAR
: การประเมินผล
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีเพาะปลูก 2553/54 รอบที่ 1 
2.82 MB WinRAR
         
         
         
         
         
         
       
 การจัดการความรู้ (KM)
  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.06 MB pdf
  99 พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
2.53 MB pdf
  คู่มือมาตรฐานตัวชี้วัด
การประเมินผลโครงการ
2.33 MB pdf
  คู่มือการประเมินผล
2.39 MB WinRAR
 

คู่มือการจัดทำเอกสารวิจัย
และเอกสารประเมินผล
สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

1.41 MB pdf
  RBM Workshop Project
by Anuwat pueon ,Ph.D.
7.39 MB WinRAR
         
: แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของศูนย์ประเมินผล
889 KB pdf
: Advance Oral Communication Course
    by
Anuwat pueon ,Ph.D.
1.41 MB pdf
: International Scientific Conference 
on Economic and Social Development
1.53 MB pdf
:  การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ 615 KB pdf
:  บทเรียนองค์ความรู้ โดย ดร. อนุวัฒน์ ผิวอ่อน 269 KB pdf
:  บทเรียนองค์ความรู้ โดย คุณนิวัตร เฉลิมชุติเดช 194 KB pdf
         
         
         
         
         
         
       
 คู่มือโครงการต่าง ๆ
    - โครงการ 9101
    ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.58 Mb pdf
    - โครงการ 9101 (เอกสารประกอบการนำเสนอ) 1.31 Mb pdf
    - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 9.41 Mb pdf
    - คู่มือขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.79 Mb pdf
    - เมนูทางเลือกโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2.17 Mb pdf
         
 คู่มือ ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ -  
   - คู่มือสำหรับผู้บริหารจัดการแบบฟอร์ม 7.14 MB  
   - คู่มือสำหรับผู้บันทึกข้อมูล 7.53 MB  
         
         
         
         
         
       Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player